Kajon

Charter busses and cruises

Kajon offers VIP level Taxi and Minibus Service.

Kajon offers VIP level Taxi and Minibus Service. Kajon has a wide range of quality vehicles; from taxis to buses that cater for both single passengers and large group travellers. 

Contact Information

Ennekuja 4 A, 02270 Espoo
kajon@kajon.fi
+358 100 70 70

www.kajon.fi