Hoppa till innehåll

Enter Espoo Oy

Tillgänglighet i webbtjänsten visitespoo.fi

FÖRENLIGHET MED KRAVEN

Vi har förbundit oss att förbättra den digitala tillgängligheten och användarerfarenheten på webbplatsen visitespoo.fi för användare med funktionshinder.

Detta tillgänglighetsutlåtande har skrivits 30.3.2020 och i den redogörs hur bra webbplatsen visitespoo.fi uppnår kriterierna som används för att fastställa tillgänglighet, dessa har fastställts i tillgänglighetsanvisningarna för webbplatsen (Web Content Accessibility Guidelines, alltså WCAG). Anvisningen har skrivits för att planerarna och utvecklarna av webbplatser och digitala tjänster kan förbättra användbarheten av digitala användargränssnitt för användare med olika funktionshinder.

Enligt den senaste bedömningen uppnår webbtjänsten visitespoo.fi kraven delvis och uppfyller delvis kraven i anvisningen WCAG 2.1 på nivå AA. Externa granskningar utförda av Crasman Oy pågår för närvarande och vi uppdaterar denna sida ständigt enligt dem.

En delvis kravenlighet betyder att vissa egenskaper, såsom färgkontraster inte helt uppfyller tillgänglighetskraven och inte ännu stöder användningen av understödande teknologi, såsom användning av skärmläsare. Vi tar gärna emot respons av användarna angående dessa.

Vi vill att vår webbplats och våra tjänster är tillgängliga för alla och därför utvärderar och utvecklar vi ständigt vår webbplats.

Tillgängligheten av denna digitala tjänst har utvärderats av Crasman Oy.

ICKE-TILLGÄNGLIGT INNEHÅLL

Innehållet som räknas upp nedan är inte tillgängligt enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och funktioner uppnår inte ännu WCAG-kraven:

Största delen av bilderna saknar alternativt textinnehåll eller har inte markerats som dekorationer.

Flera bilder saknas alternativt textinnehåll i bildkontexten eller ALT-attributet. Rent dekorativa bilder har inte heller markerats med tomt ALT-attribut. Bristen gäller hela tjänsten.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Knappar och länkar som inte är tillgängliga

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Flera av tjänstens sökfunktioner har en sökknapp som inte innehåller text utan endast en sök-ikon. Ikonerna för sociala medier som används i tjänsten och fungerar som länkar saknar textmotsvarighet. VisitEspoo-logobilden i navigationen och fotnoten fungerar som en länk till framsidan men den har ingen textmotsvarighet. Tjänstens länkar och knappar uppfyller inte kontrastkraven fullständigt och länkarna måste identifieras enbart med hjälp av färg.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Innehållets gruppering kan inte helt utredas programstyrt

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Ikonerna för sociala medier hänger ihop men de har inte grupperats. Sidans lyftlänkar hänger ihop men de har inte grupperats. Länkarna i fotnoten har inte grupperats till en del av navigationen.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Tidvis anges inte allt innehåll för skärmläsaren

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Servicetypens textinnehåll anges inte för skärmläsaren i servicevalet. Alla begränsningsmöjligheter anges inte heller, eller anges i fel ordning. I bläddringen av sökresultat läses länkens mest väsentliga del inte först. Tjänstens Kontaktuppgifter-sida innehåller delar som inte syns för någon och som därmed läses på skärmläsaren i onödan. På enskilda sidor visas annars gämda element för skärmläsaren. Exempelsida på serviceval: https://www.visitespoo.fi/fi/kohteet-ja-palvelut/syo-ja-juhli/juhlatilat/

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Programspecifika brister i tjänstens innehåll

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister I sökningen är rollattributen i fel element och sökfältets namnlapp hänvisar inte till sökelementet. Webbplatsens huvudelement såsom navigering, huvudinnehåll och fotnot listas fel på t.ex. skärmläsare. Ofta har det programspecifika main-attributet använts fel på flera sätt på flera sidor. Många sidor innehåller även ett överskotts rubrikelement inom main-elementet. Tjänstens e-postadresser och telefonnummer är inte i länkform. En del av tabellernas rubrikrader och kolumnernas celler har angetts semantiskt fel. Cellernas förhållanden till flera rubrikrader saknas.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Rubrikerna på enskilda sidor semantiskt fel

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister På några av sidorna har texten i styckena betonats visuellt genom att texten programmerats som en rubrik. På enskilda sidor saknar innehållshelheterna underrubriker och vissa sidors rubriker är inte beskrivande. På enskilda sidor har rubriker infogats i brödtextelementen.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Funktionaliteter som baserar sig på sensoriska särdrag

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister De lådformade lyft- och länkelementen är i helhet klickbara länkar, men detta anges inte på något sätt och de ser inte heller ut som länkar. På en enskild tjänsts sida har läget på karta endast markerats med en svart markering utan text eller annat stöd. I alla blanketter har de obligatoriska fälten endast markerats med en röd stjärna. I sökfälten och bildkarusellerna har endast ikoner använts för sökning och bläddring. I båttidtabellerna har avgångs- och ankomsttiderna endast markerats med pilar upp och ner. På registerutlåtandesidan har dragspelselementen endast markerats med färg.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Syftet med blankettfältens input saknas

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Till fälten som berör användarens uppgifter erbjuds inte automatiskt komplettering av uppgifter.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Textförmedlingen med kravvärden standard söndrar funktioner

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Navigeringen söndras när textvärden används. De lådformade lyftelementen som används i tjänsten är läsbara men ser felaktiga ut när testvärden används.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Flera innehåll uppnår inte kontrastkraven

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Knapparnas vita ikon och text med grön bakgrund uppfyller inte kontrastkraven. På flera sidor finns text ovanpå huvudbilden, så kontrastkraven uppnås nödvändigtvis inte. Tjänstens allmänna länkfärg och navigeringens länkar uppnår inte kontrastkraven. Blanketternas namnlappar uppnår inte kontrastkraven. I de lådformade lyftelementen används text ovanpå bilderna, alla uppnår inte kontrastkraven.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Textstorleken kan inte ökas till 200 %

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Texten kan inte förstoras med mobila enheter. Med bordsdatorer och tabletter orsakar textförstoring på 200 % på flera sidor i själva verket att texten förminskas eftersom textstorleken fastställs delvis enligt utrymmet som den använder. När utrymmet slutar förminskas texten. På enskilda sidor klipps texten av när man förstorar den.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Övriga brister

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister På enskilda sidor finns bildelement som inte kan förstoras, detta begränsar mobilanvändningen i princip till vågrät användning. Navigeringens ”Kort om Esbo” öppnar innehållet för långt från visaren, när den förs ovanpå länken.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Kontrollbart

Brister i riktningen i tangentbordsbläddring Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Navigeringens rullgardsmenyställen kan inte öppnas med tangentbord. På framsidan och motsvarande sökningssidor riktar tangentbordet först till sökfältet, sedan navigeringen och först därefter till sökknappen. Riktandet visas inte heller för användaren. Enskilda sidor innehåller även element som inte alltid är synliga men som tangentbordet försöker rikta till. Därtill är det svårt att välja e-postadresser och telefonnummer på tangentbordet eftersom de i flesta fall inte är länkar. Navigeringens öppningsknapp och språkval visas i mobila enheter på tangentbordet i annan ordning än visuellt. Man observerar inte heller tangentbordets riktning i följande situationer: bildkarusellens bläddringsknappar, öppningsknappen för navigeringen i mobila enheter, val av rullgardsmeny, kartfunktioner, blanketternas flervalslådor.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Sökbalkens automatiska sökförslag kan inte gömmas

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Man kan inte rikta till sökbalkens automatiska sökförslag med tangentbord, utan listan blir öppen fastän man skulle gå bort från sökningen.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Navigationen kan inte kringgås i tjänsten

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Navigationen kan inte kringgås med tangentbordet.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Länkar vars innehåll inte är klart i kontexten

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Enskilda tjänsters sidor innehåller länkar som endast markeras med ”täältä” eller länkens URL-adress. På enskilda sidor används samma text för flera olika länkar. Navigeringens ”Bäst i Esbo” och ”Platser och tjänster” samt ”Om Esbo” är likartade och meningen framstår nödvändigtvis inte från rubriken. Fotnotens Visit Espoo-rubrik beskriver inte länkarna under den.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Tjänsten erbjuder endast ett sätt att lokalisera en enskild sida bland alla sidor

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Förutom navigering kan en enskild sida lokaliseras till exempel med hjälp av sökningen på framsidan, men sökning erbjuds inte på andra sidor.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Förståelig

Kontextändring i tjänsternas begränsning Icke-tillgängligt innehåll och dess brister På alla sidor som man kan begränsa tjänsterna som erbjuds ändras kontexten när man trycker på begränsningsalternativen. Denna förändring sker långt ifrån knappen och detta anvisas inte på något sätt. Sökresultaten ändras även beroende på om du anländer till resultaten direkt med URL-adressen eller om du ändrar på begränsningarna i utgångsläget.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Navigationens ”Evenemang” för till en helt annan sida

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Navigationens ”Evenemang” för till en helt annan sida och detta meddelas inte på något sätt på förhand.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Bristen av anvisningarna för sökfälten och blanketterna

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister Användaren anvisas ”Fyll i de obligatoriska fälten” men den obligatoriska karaktären anges endast med en blek färg. Flera inputfält saknar namnlapp och alla inputfält saknar anvisningar och exempelinput. Enskilda blanketter godkänner även fel värden såsom telefonnummer vid fältet för e-postadress.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Funktionssäker

Bristerna i tjänstens programstruktur Icke-tillgängligt innehåll och dess brister När tjänsterna begränsas har sökningens filterknappar markerats som länkar. Sökresultat har markerats inuti blankettelementet fastän blankettfunktionalitet saknas. På enskilda sidor finns rubrikelement inuti brödtexten, tabellernas struktur motsvarar inte HTML5-definitionen och inuti huvudinnehållet (body) har man använt förbjudna element (style). Blanketternas felmeddelanden eller ändringar i tillstånd anges inte för skärmläsaren. Enskilda blanketter saknar en definierad funktion. När sökfunktioner används anges sökresultaten inte för skärmläsaren.

Tillgänglighetskraven som inte uppnås

Observerade du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta oss så per e-post till visit@espoo.fi. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristen.

Tillsynsmyndighet

Berätta först oss, alltså webbplatsens upprätthållare om du upptäcker ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Svaret kan dröja i 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller du inte får ett svar inom två veckor kan du anmäla detta hos regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättar på sin webbplats noggrant hur man kan anmäla och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning
https://www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000